UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAČKOG PORIJEKLA TUZLA

                    

 

 

SLOVENSKA SKUPNOST TUZLA

 

 

 

         

 

 

 

 

STATUT UDRUŽENJA

I

PRAVILNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA


    

        

   

Na osnovu člana 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije  BiH“ broj: 45/02) Stupština Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla na XIII izbornoj i redovnoj Skupštini održanoj dana 03. 03. 2016. godine usvojila je

 

S  T  A  T  U  T

Udruženja građana slovenačkog porijekla

 

Član 1.

 

1.   Udruženje građana slovenačkog porijekla ( u daljem tekstu Udruženje ) okuplja, povezuje, udružuje  slobodno i dobrovoljno građane slovenačkog porijekla do trećeg koljena  u prvoj liniji.

2.   Puni naziv Udruženja glasi: UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAČKOG PORIJEKLA TUZLA.

3.   Skraćeni naziv glasi : U.G.S.P. TUZLA

4.   Naziv na slovenačkom jeziku: SLOVENSKA SKUPNOST TUZLA

5.   Sjedište Udruženja je u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića broj: 5.

 

Član 2.

 

Udruženje  djeluje na području Tuzlanskog kantona  u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

Član 3.

 

Glavni programski ciljevi Udruženja su:

 

-     okupljanje, upoznavanje i druženje građana slovenačkog porijekla, te članova njihovih obitelji, a radi  održavanja jezika i običaja slovenačkog naroda, te šireg upoznavanja sa kulturnim, privrednim i  povijesnim tradicijama Republike Slovenije i slovenačkog naroda;

-     saradnja sa slovenačkim udruženjima u F BiH;

-     saradnja sa udruženjima Slovenaca izvan F BiH, posredovanje i oživljavanje saradnje na svim područjima života između grada u kome živimo i Republike Slovenije, a posebno aktiviranje Udruženja na  naučno-obrazovanoj suradnji sa Republikom Slovenijom;

-     briga o socijalnom položaju  članova Udruženja;

-     pružanje pravne pomoći članovima Udruženja, te zaštita nacionalnih i ljudskih prava članova Udruženja;

-     briga o obrazovanju djece i omladine u  smislu jačanja pripadnosti slovenačkom narodu. Unutar ove aktivnosti  omogućiti i školovanje, odnosno doškolovanje nadarenih  učenika i studenata u R Sloveniji. Pri  ovom zadatak se usmjerava na djecu slovenačkog porijekla;

-     prikupljanje humanitarnih i dobrovoljnih priloga od fizičkih i pravnih lica, ustanova,državnih organa i organizacija iz Bosne i Hercegovine i inozemstva u novcu, hrani, odjeći, lijekovima, i svim drugim stvarima koje se mogu upotrebiti  kao   humanitarna pomoć;

-     organizovanje prigodnih priredbi i skupova povodom državnih praznika R  Slovenije;

-     prevođenje pisanih materijala i dokumenata sa slovenačkog jezika na bosanski jezik  odnosno sa bosanskog jezika na slovenački.

 

Član  4.

 

U okviru  glavnih programskih ciljeva zadaci udruženja su:

 

-     da štiti prava i interese svojih  članova u slučajevima  njihovih  kršenja ili  zapostavljanja;

-     da predočava javnosti  i  Vladi Republike Slovenije  o radu Udruženja,

-     da se  zauzima za ljudska prava Slovenaca pojedinaca, gdje su ta prava ugrožena;

-     da inicira i ostvaruje saradnju sa srodnim udruženjima u zemlji;

-     da podstiče članstvo i druge zainteresovane građane na upoznavanje sa slovenačkom tradicijom, kulturom, umjetnošću, folklorom, jezikom, privrednim dostignućima i da u tom smislu organizuje priredbe, tribine, izložbe, seminare i sl.;

-     Udruženja u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva može obavljati uslužne i druge djelatnosti pod uslovima utvrđenim Zakonom.

 

Član  5.

 

Statut Udruženja sadrži pored općih i završnih odredbi i odredbe o organizaciji, organima, članstvu u Udruženju,  načinu djelovanja i financiranju.

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Član 6.

      

Udruženje je vanstranačko udruženje, koje isključuje političko, stranačko i profitersko djelovanje. Udruženje djeluje jedino u ostvarivanju ciljeva i zadataka  predviđenih ovim Statutom.

 

Član 7.

 

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Udruženje zastupa i predstavlja predsjednik Udruženja.

Pravo  zastupanja predsjednik može prenijeti i na drugo lice, uz ovlaštenje u pismenoj formi.

 

Član 8.

 

1.   Simbol Udruženja je znak Triglava u tri boje : bijela, plava i crvena sa potpisom na lijevoj strani  simbola : “Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla F BiH” i potpisom na desnoj strani “Slovenska skupnost Tuzla” .

2.   Himna Udruženja je pjesma Franca Prešerna “Zdravljica”

3.   Žig Udruženja  je okruglog oblika, promjera 30mm, u čijem centru se nalazi simbol Udruženja, a uz rub žiga latinicom ispisano “Udruženje građana slovenačkog porijekla - Slovenska skupnost Tuzla F BiH “

 

Član 9.

 

O   načinu korištenja žiga i licima odgovornim za njegovo čuvanje i korištenje odlučuje Izvršni odbor.

 

Član 10.

 

Udruženje je član Slovenske iseljeničke matice sa sjedištem u Ljubljani, sa kojom neposredno kontaktira, kao i sa Vladom Republike Slovenije preko svojih delegiranih predstavnika

 

ORGANI UDRUŽENJA

                                  

Član 11.

 

Organi Udruženja su: Skupština Udruženja, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i predsjednik Udruženja.

Najviši organ je Skupština koju čine  najmanje 30 članova Udruženja po načelu  jedan član -  jedan glas,  a glasanje je javno. Ukoliko  nije obezbijeđen  kvorum za rad Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 15 minuta, a zatim  se ona otvara i počinje sa radom ne gledajući na brojno stanje prisutnih.

Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedan put u tri godine po isteku mandata licima na funkciji ( tz. izborna Skupština )

 

Član 12.

 

Skupština u svom djelokrugu rada donosi : Statut, planove i strategiju rada, izmjene i dopune Statuta, te raspravlja o vitalnim tekućim pitanjima,usvaja izvještaj o radu između zasjedanja svojih organa, vrši izbor članova Izvršnog i Nadzornog odbora, te Suda časti.

Skupština bira predsjednika Udruženja i to javnim glasanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Član 13.

 

Vanredna zasjedanja Skupštine sazivaju se po zahtjevu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika Udruženja ili 30 članova Udruženja.

 

Član 14.

 

Predsjednik Udruženja vodi rad Skupštine, zastupa i predstavlja Udruženje

U slučaju duže sprečenosti predsjednika Udruženja njegova  ovlaštenja   privremeno vrši predsjednik Izvršnog odbora.

 

Član 15.

 

Radom Udruženja između zasjedanja Skupštine upravlja Izvršni odbor koji broji  devet (9) članova.

Sjednicama Izvršnog odbora rukovodi i saziva ih predsjednik Izvršnog odbora.

Konstituisanje Izvršnog odbora vrši se na prvoj sjednici Izvršnog odbora koju saziva predsjednik Udruženja, odnosno Skupštine. Tom prilikom se bira predsjednik i potpredsjednik Izvršnog odbora.

Zadaci i obaveze članova Izvršnog odbora regulisani su Pravilnikom o radu Izvršnog odbora.

Predsjednik Udruženja može da učestvuje  u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa.

 

Član 16.

 

Izvršni odbor daje inicijativu, planira i usmjerava rad Skupštine i svoga predsjednika, sastaje se po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca. Odluke donosi natpolovičnom većinom  glasova punog sastava.

Pravilnikom o radu je regulisan rad Izvršnog odbora.

 

Član 17.

 

Izvršni odbor za pojedine djelatnosti može obrazovati stalne ili povremene komisije.Članovi  ovih komisija mogu biti i lica koja nisu članovi Udruženja, a saglasni su sa Statutom i žele djelovati u tom cilju.

 

Član 18.

 

Predsjednik Izvršnog odbora  vodi poslovnu  i financijsku politiku Udruženja i odgovara za  finansijsku politiku, te je dužan tromjesečno izvijestiti članove Izvršnog odbora o novčanom stanju Udruženja

Član 19.

 

1.    Računovodstvene i blagajničke  poslove  vode posebno dva lica koja su dužna svaka tri  mjeseca, putem pismenog izvještaja, upoznati predsjednika Izvršnog odbora o materijalnom i novčanom stanju Udruženja.

2.    Računovodstvene poslove može  voditi knjigovodstveni  servis  ili  ovlašteno lice   koje nije član Udruženja, ukoliko nema takvog u Udruženju.

3.    Za rad može dobiti posebnu nadoknadu, što se reguliše posebnim Ugovorom.

4.    Tajnik Udruženja obavlja sve tehničke i upravne poslove, u skladu sa pozitivnim propisima FBiH, brine i vodi tekuće administrativne poslove, pomaže u radu  predsjedniku Udruženja i predsjedniku Izvršnog odbora, odgovara za pripremu sjednice Izvršnog odbora, Skupštine i davanja kopija zapisnika sa sjednica, koji za svoj rad dobija naknadu prema odluci Izvršnog odbora.

5.    Učitelji škole slovenačkog jezika i kulture dužni su o svom radu  informirati  Izvršni  odbor po potreb, a najmanje dva puta godišnje. Isti za svoj rad dobivaju naknadu od Ministarstva za školstvo Republike  Slovenije.

6.    Ostala angažovana lica za svoj rad takođe primaju naknadu po odluci Izvršnog odbora. Visina naknada mora biti usklađena sa Financijskim  planom za tekuću godinu, odnosno eventualnim rebalansom istog.

.                                                                                                                                       

 Član 20.

 

U slučaju ostavke ili drugih razloga prestanka rada ma kog člana Udruženja izabranog na funkciju u Udruženju, Izvršni odbor će do narednog zasjedanja Skupštine izvršiti izbor novog lica.

 

Član 21.

 

Nadzorni odbor Udruženja nadgleda blagajničke, finansijske i upravne poslove. O svom radu izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor ima  tri ( 3) člana, a članovi između sebe biraju  predsjednika. Preporučljivo je da jedan član poznaje finansije. Članovi Nadzornog odbora po potrebi prisustvuju sjednicama Izvršnog odbora, te aktivno učestvuju u raspravama po pitanjima iz svoje oblasti.

 

Član 22.

 

Sud časti raspravlja  sporna pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora, te žalbe članova Udruženja. O svom radu izvještava  Izvršni odbor.

Sud časti ima tri  (3 ) člana koji između sebe biraju predsjednika.

 

Član 23.

 

Mandat predsjednika Udruženja, te članova Izvršnog  odbora, Nadzornog odbora i Suda časti traje tri (3) godine i ne može se birati više od dva puta uzastopno na istu funkciju.

U slučaju isteka mandata lica iz stava 1. ovog člana, ista ostaju da vrše svoju funkciju do naredne izborne Skupštine.

.                      

 

Č L A N S T V O

 

Član 24.

 

Članstvo Udruženja čine: redovni, vanredni i počasni članovi. Članstvo započinje dobivanjem  članske iskaznice.

 

 

Član 25.

 

Redovni članovi mogu biti fizička lica sa područja  F BiH odnosno Tuzlanskog kantona slovenačkog roda i porijekla uz podnošenje dokaza porijekla kao i njihovi supružnici koji prihvataju Statut Udruženja.

Redovni članovi imaju pravo učestvovati u svim djelatnostima Udruženja, birati i biti izabrani u njegove organe.

 

 

Član 26.

 

Vanredni članovi Udruženja mogu biti punoljetni pripadnici drugih naroda sa prebivalištem na teritoriji Tuzlanskog kantona, a imaju slovenačko državljanstvo i saglasni su sa ciljevima rada i Statutom Udruženja, te žele djelovati u tom smislu.

Status vanrednog člana nemaju članovi porodice nosioca članstva.

Vanredni članovi imaju sva prava kao i redovni članovi.

O prijemu  vanrednog člana u Udruženje odlučuje Izvršni odbor,  a na zahtjev podnosioca.

 

                       

Član 27.

 

Izvršni odbor može zbog vanrednih zalaganja i zasluga za uspješan rad Udruženja pojedine građane imenovati za počasne članove Udruženja, ako prihvate Statut i programska opredjeljenja Udruženja.

 

Član 28.

 

Član Udruženja prestaje biti članom istog : istupom iz Udruženja, neplaćanjem članarine, isključenjem i prestankom rada Udruženja.

Odluku o isključenju iz Udruženja donosi Sud časti nakon provedenog  postupka.

Žalba na odluku  Suda časti podnosi  se Izvršnom odboru  u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Odluka Izvršnog odbora je konačna i izvršna.

 

 

F I N A N S I R A N J E

 

Član 29.

 

Udruženje stiče sredstva od: sredstava dobivenih od Vlade Republike Slovenije,Vlade Tuzlanskog kantona, doprinosa fizičkih i pravnih lica, donacija i poklona, članarine članova Udruženja, zatim od prihoda obavljanjem djelatnosti iz člana 3. Statuta i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Finansijsko poslovanje Udruženja vrši se putem banke u skladu sa Zakonom .

Plaćanje članarine je obavezno za sve članove Udruženja i  ista iznosi 2 KM mjesečno.

 

 

           P R E L A Z N E      O D R E D B E

Član 30.

 

Udruženje prestaje postojati ako dođe do prestanka njegovog djelovanja ili po odluci Skupštine, koja se donosi natpolovičnom većinom  glasova prisutnih članova.

Po prestanku rada Udruženja imovina istog usmjerit će se u dobrotvorne svrhe,a nakon podmirivanja svih zakonskih obaveza.

 

 

 

Tuzla 03.03. 2016.godine                                                                                                                                       Predsjednica Udruženja

 

                                                                                                  ____________________

                                                                                                                    Dragica Tešić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PRAVILNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA

UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAČKOG PORIJEKLA TUZLA

SLOVENSKA SKUPNOST TUZLA

 

Na osnovu člana 15. Statuta Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla, Izvršni odbor Udruženja, na sjednici održanoj  ..........2016. godine donosi

 

P R A V I L N I K

o radu Izvršnog odbora Udruženja

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se rad Izvršnog odbora Udruženja.

 

Član 2.

 

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na rad Izvršnog odbora, na sve njegove članove i lica koja prisustvuju sjednicama izvršnog odbora.

 

Član 3.

 

Prema odredbma ovog Pravilnika pripremaju se, sazivaju i održavaju sjednice Izvršnog odbora i ostvaruju se njegova ovlaštenja i dužnosti.

 

II ZADACI I OBAVEZE ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

 

Član 4.

Izvršni odbor broji 9 (devet) članova.

 

Član 5.

 

Konstituisanje Izvršnog odbora vrši se na prvoj sjednici Izvršnog odbora koju saziva predsjednik Udruženja. Tom prilikom se bira predsjednik i potpredsjednik Izvršnog odbora.

 

Član 6.

 

Glavni zadaci Izvršnog odbora su ostvarivanje programskih ciljeva Udruženja koji su definisani članom 3. Statuta Udruženja.

 

Član 7.

 

Izvršni odbor zadatke iz svog djelokruga rada vrši na svojim sjednicama. Članovi izvršnog odbora, radi izvršavanja njihovih odluka i zaključaka, mogu vršiti određene radnje i preuzimati potrebne mjere i van sjednica ovog organa, u skladu sa svojim ovlaštenjima i dužnostima.

Član 8.

 

Izvršni odbor daje inicijative, planira i usmjerava rad Udruženja i svoga predsjednika, sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Odluke donosi nadpolovičnom večinom glasova punog sastava.

Član 9.

                    

Zadatak i obaveza predsjednika Izvršnog odbora je da vodi poslovnu i finansijsku politiku Udruženja i da svaka 3 (tri) mjeseca izvjesti članove Izvršnog odbora o novčanom stanju i finansijskim prilikama Udruženja.

 

Član10.

 

Član Izvršnog odbora  obavezan je prisustvovati svakoj sjednici Izvršnog odbora.

 

Član 11.

 

Član Izvršnog odbora može izostati sa sjednice samo iz opravdanih razloga. O spriječenosti za dolazak na sjednicu član Izvršnog odbora obavezan je blagovremeno obavijestiti predsjednika Izvršnog odbora ili tajnika Udruženja, a najmanje dan prije održavanja sjednice.

 

Član 12.

 

Član Izvršnog odbora i drugo pozvano lice obavezno je da aktivno učestvuje u radu Izvršnog odbora, a sve sa ciljem realizacije zadataka Izvršnog odbora u okviru njegovog djelokruga rada.

                                                                                           

                                                                                                                  Član 13.       

 

O radu svakog člana Izvršnog odbora raspravljat će se na jednoj od sjednica Izvršnog odbora neposredno prije održavanja Skupštine. Tom prilikom razmatrat će se i izvještaj o radu Izvršnog odbora, Udruženja, Nadzornog odbora i Suda časti.

 

Član 14.

 

U slučaju ostavke ili drugih razloga prestanka rada ma kog člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, Izvršni odbor će do narednog zasjedanja Skupštine izvršiti izbor novog člana, sa svim pravima i odgovornostima.

 

Član 15.

 

Izvršni odbor, u cilju realizacije programskih zadataka, za pojedine aktivnosti može obrazovati stalne ili povremene komisije.

Po pravilu, nosioci aktivnosti su predsjednici komisija. Komisija pomaže Izvršnom odboru u njegovom radu tako što mu daje mišljenja ili prijedloge o pitanjima povodom kojih su organizovane.

Izvršni odbor ne može na komisiju prenijeti svoja ovlaštenja i dužnosti, niti komisija može bez odobrenja Izvršnog odbora obavljati poslove koji spadaju u djelokrug rada Izvršnog odbora. Sastav i zadatke komisije određuje Izvršni odbor odlukom o obrazovanju komisije.

U komisiju mogu biti imenovani članovi Izvršnog odbora, tajnik, članovi Udruženja, a po potrebi i određena lica van Udruženja.

 

                                                                                                                    Član 16.

 

Obaveza tajnika Udruženja je da obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe rada Izvršnog odbora

 

III SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

Član17.

                                          

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se svakog prvog utorka u mjesecu, ili po potrebi i u drugom terminu prema odluci predsjednika IO.

 

Član 18.

 

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora, a u njegovom odsustvu ili spriječenosti sjednicu saziva potpredsjednik.

Predsjednik je dužan bez odlaganja sazvati sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev najmanje 5 (pet) članova odbora, trideset članova Udruženja,  na zahtjev Nadzornog odbora Udruženja ili predsjednika Udruženja.

 

Član 19.

 

Sjednici Izvršnog odbora obavezno prisustvuje tajnik Udruženja koji pomaže u radu predsjedniku Izvršnog odbora, priprema sjednice Izvršnog odbora i pravi zapisnik sa sjednice.

Sjednici mogu prisustvovati i članovi Nadzornog odbora i Suda časti, odnosno predsjednici, ta dva organa prema svom nahođenju ili po pozivu predsjednika Izvršnog odbora.

 

Član 20.

 

O održavanju sjednice Izvršnog odbora se vodi pisani zapisnik.  

Zapisnik na sjednici Izvršnog odbora vodi tajnik Udruženja.

 

Član 21.

 

Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora sadrži naročito slijedeće:

-   redni broj sjednice Izvršnog odbora

-   mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice,

-   imena i broj prisutnih članova Izvršnog odbora,

-   imena i funkcije članova koji  prisustvuju sjednici Izvršnog odbora,

-   podatke o pravdanju izostanaka sa prethodne sjednice Izvršnog odbora,

-   podatke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Izvršnog odbora,

-   dnevni red sjednice,

-   tok razmatranja pojedinih pitanja u okviru dnevnog reda,

-   tok odlučivanja i usvajanja mišljenja, prijedloga, sugestija, sa naznačenjem koliko je članova glasalo ¨ZA¨, odnosno ¨PROTIV¨,

-   ostale događaje na sjednici,

-   vrijeme zaključenja sjednice.

 

Član 22.

 

Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora,sastavlja se u pismenoj formi i dostavlja se na uvid predsjedniku Izvršnog odbora, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od održane sjednice Izvršnog odbora.

.

Član 23.

 

Po pribavljenom mišljenju predsjednika Izvršnog odbora na koncept zapisnika iz prethodnog člana, taknik Udruženja vrši njegovo umnožavanje i dostavljanje članovima Izvršnog odbora uz poziv za narednu sjednicu .

 

Član 24.

 

Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora svojeručnim potpisom ovjerava predsjednik i zapisničar – tajnik, nakon čega on postaje akt Izvršnog odbora.

 

IV PRIPREMANJE SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

 

Član 25.

 

Pripremanje sjednice Izvršnog odbora organizuje predsjednik Izvršnog odbora i tajnik Udruženja. U pripremanju sjednice dužni su da učestvuju članovi Izvršnog odbora i drugi članovi Udruženja koje za to odredi predsjednik Izvršnog odbora kao i predsjednik Udruženja.

 

Član 26.

Priprema sjednice Izvršnog odbora obuhvata:

-       Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda;

-       Pripremanje određenog pisanog materijala za sjednicu, ukoliko je isti neophodan (finansijski izvještaj, planovi, izvještaji komisija);

-       Pozivanje na sjednicu telefonskim putem ili elektronskim medijima;

-       Obezbjeđenje tehničkih uslova za nesmetan rad sjednice.

 

Član 27.

 

Prijedlog dnevnog reda sjednice Izvršnog odbora utvrđuje predsjednik Izvršnog odbora, po svojoj inicijativi ili na prijedlog pojedinih članova Izvršnog odbora, predsjednika Udruženja , kao i na zahtjev Nadzornog odbora.

 

Član 28.

 

Ukoliko postoji pisani materijal za sjednicu Izvršnog odbora, isti uz odgovarajuće obrazloženje treba da sadrži i prijedlog odluka, zaključaka i mjera.

 

Član 29.

 

Na sjednicu se pozivaju svi članovi Izvršnog odbora, tajnik Udruženja i druga lica koja odredi predsjednik.

Pozivanje na sjednicu se vrši najmanje jedan dan prije održavanja sjednice.

 

Član 30.

 

Pozvana lica su dužna da prisustvuju sjednici Izvršnog odbora. Član Izvršnog odbora je obavezan prisustvovati sjednici, a u slučaju izostanka isti opravdati prije sjednice ili na narednoj sjednici Izvršnog odbora.

 

V RAD NA SJEDNICI

Član 31.

 

Izvršni odbor radi punovažno ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, odnosno 5 (pet) članova Izvršnog odbora.

 

Član 32.

 

Sjednicom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju odsutnosti ili opravdane spriječenosti predsjednika, sjednicom Izvršnog odbora rukovodi potpredsjednik.

 

Član 33.

 

Na početku sjednice Izvršni odbor utvrđuje konačni dnevni red sjednice i odlučuje o usvajanju zapisnika sa svoje predhodne sjednice.

 

Član 34.

 

U radu Izvršnog odbora sa pravom odlučivanja ravnopravno učestvuju svi članovi ovog organa.

Druga lica koja su pozvana na sjednicu Izvršnog odbora učestvuju u radu odbora, ali bez prava odlučivanja.

Predsjednik Udruženja po pozivu i svom nahođenju prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora

Član 35.

 

Svaka tačka dnevnog reda sjednice Izvršnog odbora razmatra se posebno i o njoj Izvršni odbor zauzima svoj stav.

 

Član 36.

 

Kad Izvršni odbor na sjednici treba da odluči o preduzimanju neke radnje ili mjere ili da na drugi način zauzme svoj stav o određenom pitanju, Izvršni odbor odlučuje pojedinačnim izjašnjavanje članova.

Izvršni odbor, po pravilu, odlučuje uz saglasnost svih članova odbora.

Predsjednik je dužan da pokuša usaglasiti stavove prisutnih članova. Ako o tom pitanju nije postignuta saglasnost svih prisutnih članova, Izvršni odbor odlučuje večinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

 

Član 37.

 

O svim pitanjima o kojima Izvršni odbor glasanjem zauzima stav, glasa se javno. Predsjednik uvijek glasa zadnji.

Stav svakog člana Izvršnog odbora, zauzet prilikom glasanja na sjednici, unosi se u zapisnik posebno.

 

Član 38.

 

Svaka odluka Izvršnog odbora, bez obzira na to da li je donesena uz saglasnost svih članova ili većinom glasova, obavezuje predsjednika Izvršnog odbora na preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno izvršavanje, ukoliko nisu u suprotnosti sa Statutom i Zakonom.

 

Član 39.

 

O stavovima zauzetim na sjednici Izvršni odbor donosi zaključke, opšte akte i odluke.

 

Član 40.

 

Izvršni odbor na sjednici razmatra izvršenje svojih zaključaka i odluka donešenih na prošloj sjednici.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 41.

 

Izvršni odbor je dužan da uskladi svoj rad sa odredbama ovog Pravilnika odmah po njegovom usvajanju.

 

                                                                                                                                                                    Predsjednik Izvršnog odbora

                                                                                                                                              Julius Zupan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     www.brochure-design.com
     

Copyright 2007 You.com. All Rights Reserved. Frontpage-Templates.org